เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week1

Week
Input
Process
Output
Outcome
12
8  - 11 .. 2559
โจทย์ พลังงานที่ร่างกายต้องการ
- วัดค่าดัชนีมวลกาย
- พลังงานที่ร่างกายต้องการ
Key  Questions :
เราจะหาค่าดัชนีมวลกายได้อย่างไร
นักเรียนจะคำนวณหาค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันได้อย่างไร
- เราจะออกแบบการกินและออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายตนเองได้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Show and Share
การออกแบบการกินและออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายตนเอง
- Brainstorm การวิเคราะห์บทความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
- บทความ ปัญหาสุขภาพจากการรับประทานอาหารของวัยรุ่น
- คลิป ทัวร์อวัยวะ โรคอ้วนลงพุง
วันจันทร์
ชง :
 นักเรียนอ่านบทความ ปัญหาสุขภาพจากการรับประทานอาหารของวัยรุ่น
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์บทความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ชง :
- นักเรียนดูคลิป ทัวร์อวัยวะ โรคอ้วนลงพุง
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากคลิปวีดีโอ
- นักเรียนนำเสนอสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะโรคอ้วน
วันอังคาร
เชื่อม :
- นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลให้คนในอดีตร่างกายแข็งแรง และคนในยุคปัจจุบันมีร่างกายที่เต็มไปด้วยไขมัน (โรคอ้วน) 
ใช้ :
- เขียน web เชื่อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน
วันพุธ
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เราจะหาค่าดัชนีมวลกายได้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็น
- นักเรียนชั่งน้ำหนัก  ส่วนสูง แล้วนำมาคำนวณค่าดัชนีมวลกาย พร้อมทั้งหาค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวัน
- จัดกลุ่มออกแบบการกินและออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายตนเอง
วันศุกร์

ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- อ่านบทความ ปัญหาสุขภาพจากการรับประทานอาหารของวัยรุ่น
- ดูคลิป ทัวร์อวัยวะ โรคอ้วนลงพุง
 - วิเคราะห์ บทความ และคลิปวีดีโอ
 - คำนวณค่าดัชนีมวลกาย พร้อมทั้งหาค่าพลังงานที่ร่างกาย
- ออกแบบการกินและออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายตนเอง

ชิ้นงาน
- web เชื่อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน
- ออกแบบตารางการควบคุมปริมาณอาหารไขมัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ร่างกายเต็มไปด้วยไขมัน (โรคอ้วน) สามารถคำนวณหาค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการ แล้วออกแบบการกินที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้
ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับออกแบบการเรียน และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ใน Quarter 2 ซึ่งพี่ม.1 เรียนหน่วยเดิม คือ อาหารจานเด็ดโดยต่อยอดการเรียนรู้จาก Quarter ที่ผ่านมา ครูเริ่มด้วยการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมารวมทั้งให้เเต่ละคนนำปฏิทินที่ครูให้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงปิดเรียนมา จากนั้นแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนแล้วให้แต่ละคนนำเสนอปฏิทินของตนเอง เพื่อนในกลุ่มช่วยดูเนื้อหาหรือกิจกรรมที่อยากเพิ่มเติมตามความเหมาะสมจากนั้นร่วมกันนำมารวมกันให้เป็นปฏิทินของกลุ่มแต่ละกลุ่มนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังและช่วยกันเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นครูให้พี่ๆอ่านบทความที่ครูเตรียมมา ร่วมกันวิเคราะห์บทความแล้วดูคลิปเกี่ยวกับ ทัวร์อวัยวะ โรคอ้วนลงพุง จากนั้นให้แต่ละคนลองวิเคราะห์สาเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนลงพุง พี่แต่ละคนเขียนweb เชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน
    พี่แต่ละคนชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงของพี่ๆ จากนั้นให้แต่ละคนลองคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายของตนเอง แต่ละคนได้ทบทวนและทำตารางบันทึกการกินของตนเองเพื่อจะได้ออกแบบการกินที่เหมาะสมกับร่างกาย พี่ๆแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ