เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week2

Week
Input
Process
Output
Outcome
13
โจทย์ ไขมัน
- การตรวจสอบไขมันKey  Questions :
จากการทดลองหยดน้ำมันลงในแผ่นกระดาษ นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนอย่างไร
นักเรียนจะมีวิธีการควบคุมอาหารประเภทไขมัน และแบ่งเวลาออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักของตัวเองได้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Show and Share
- Placemat
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
- บทความ ปัญหาสุขภาพจากการรับประทานอาหารของวัยรุ่น
- คลิป ทัวร์อวัยวะ โรคอ้วนลงพุง
วันจันทร์
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะมีวิธีการทำน้ำสต๊อกอย่างไร โดยไม่ใส่ผงปรุงรส?”
เชื่อม :
นักเรียนนำเสนอสูตรน้ำสต๊อกร่วมกัน
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะมีวิธีการผลิตน้ำมันจากธรรมชาติอย่างไร?”
เชื่อม :
นักเรียนสืบค้นข้อมูลพร้อมกับออกแบบวิธีการผลิตน้ำมันจากสัตว์และพืช  (หมู มะพร้าว )
อังคาร
ใช้ :
- นักเรียนทำน้ำสต๊อกจากสูตรที่นักเรียนได้ออกแบบไว้
- นักเรียนผลิตน้ำมันจากสัตว์และพืช


พุธ
ชง  :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบไขมันได้อย่างไร?”
เชื่อม :
ทดลองหยดน้ำมันพืช 2-3 หยด ลงบนกระดาษ แล้วเกลี่ยหยดน้ำมันให้กระจาย
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. แหล่งอาหารที่ให้ไขมัน
2. องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและน้ำ มัน
 3. กรดไขมัน
4. สมบัติของไขมันและน้ำมัน
5. ประโยชน์ของไขมันและน้ำมัน
ศุกร์
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ต Power point  Infographic
- นักเรียนศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือด อาหารเป็นยาคู่ครัวไทย 
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทดลองเกี่ยวกับเรื่องไขมัน (น้ำมัน)
-  สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลอง
- การศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. แหล่งอาหารที่ให้ไขมัน
2. องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและน้า มัน
 3. กรดไขมัน
4. สมบัติของไขมันและน้า มัน
5. ประโยชน์ของไขมันและน้ามัน
- นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ต Power point  Infographic

ชิ้นงาน
- น้ำมันจากสัตว์ และพืช /
- อาหารประเภทไขมัน
- สรุปความรู้เกี่ยวกับไขมัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ร่างกายเต็มไปด้วยไขมัน (โรคอ้วน) สามารถคำนวณหาค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการ แล้วออกแบบการกินที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้
ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการนำเสนอชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับไขมันได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:


  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับไขมัน แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งไขมัน ประเภทไขมัน ประโยชน์และโทษของไขมัน แล้วมานำเสนอให้เพื่อนและครูฟังแต่ละคนสรุปความเข้าใจของตนเอง
    จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งอาหารที่ให้ไขมันเช่นจากพืช และสัตว์ พี่ๆได้เสนอเกี่ยวกับการผลิตนำ้มันจากหมูโดยการนำเอาหมูสามชั้นมาทอดจนกรอบทำให้ได้น้ำมันหมู กะทิที่ได้จากมะพร้าวใช้ในการประกอบอาหาร ทำให้พลังงานประเภทไขมันเช่นเดียวกัน

    จากที่ครูให้โจทย์ ออกแบบสูตรน้ำสต๊อก ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ พี่แต่ละคนได้ทดลองการทำน้ำสต๊อก แล้วมานำเสนอสูตรน้ำสต็อกของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง เพื่อนๆได้ลองชิมและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสูตรน้ำสต๊อกของแต่ละคน พี่ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ