เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week4

Week
Input
Process
Output
Outcome
15
โจทย์ : วิตามินและเกลือแร่
สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ และกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ กระบวนการตรวจสอบสารอาหาร
Key  Question :
- นักเรียนคิดว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่มีอะไรบ้าง?
- นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบปริมาณวิตามินในผักและผลไม้ได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Flow Chart
ขั้นตอนและผลการทดลองปริมาณวิตามินในผักและผลไม้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
-  เกมผัก ผลไม้นานาชนิด
-  ภาพประโยชน์สารอาหารวิตามินและเกลือแร่
คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ตรวจสอบสารอาหาร
จันทร์
ใช้ :
- นักเรียนผลิตชาใบหม่อน  ชาใบข้าวสาลีเพื่อสุขภาพ
- นักเรียนถ่ายทำรายการผักดีมีประโยชน์
อังคาร
เชื่อม :
- นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย อาทิเช่น การ์ตูนช่อง ,  flow chart , Mind mapping ฯลฯ
ใช้ :
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
พุธ
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบปริมาณวิตามินในผักและผลไม้ได้อย่างไร?”
เชื่อม :
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณวิตามินในผักและผลไม้ พร้อมกันออกแบบการทดลองการตรวจสอบหาปริมาณวิตามิน
ศุกร์
ใช้ :
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนชิ้นงานของตนเองให้เพื่อและครูฟัง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ผลิตน้ำชาเพื่อสุขภาพ
- ถ่ายทำรายการผักดีมีประโยชน์
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณวิตามินในผักและผลไม้ พร้อมกันออกแบบการทดลองการตรวจสอบหาปริมาณวิตามิน

ชิ้นงาน
- น้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ
- สร้างชิ้นงานกระบวนการตรวจสอบสารอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถนำผักและผลไม้มาออกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ และสามารถตรวจสอบปริมาณวิตามินในผักและผลไม้ได้
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
สามารถวางแผนเกี่ยวกับการถ่ายทำรายการตรงตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างครอบคลุม
ทักษะICT
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณวิตามินในผักและผลไม้ได้
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับออกแบบการเรียน และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์กิจกรรมตรวจสอบสารอาหารวิตามินและเกลือแร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


 ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้วัตถุดิบในการทำน้ำสต็อก แบ่งปันให้กับพี่ๆมัธยม1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูและพี่ๆ ม.1 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้แบ่งกลุ่มแล้วแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองไดไปศึกษามาให้กับเพื่อนๆในกลุ่มรับฟัง แล้วแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อน และเนื่องจากพี่มัธยมฯจะได้ห่อข้าวมารับประทานร่วมกัน ซึ่งหลังจากที่แต่ละคนได้ออกแบบน้ำสต็อกและได้ทดลองทำ ครูจึงชวนพี่ๆทำน้ำสต็อกเพื่อแบ่งปันให้กับพี่ม.2 และ ม.3 โดยพี่ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำ หลังจากนั้นให้พี่ๆแต่ละคนได้คิดเมนูอาหารจากพืชผักต่างๆคนละหนึ่งเมนู
    หลังจากที่เตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำสต็อก ครูให้ตัวแทนที่จะทำน้ำสต็อก ไปเตรียมอุปกรณ์เช่นล้างผัก หั่นผัก ก่อไฟ พร้อมทั้งมานำเสนอกระบวนการทำให้เพื่อนและครูฟัง พี่สามารถบอกได้ว่าทำไมต้องใส่ผักชนิดนั้นๆในน้ำสต็อกหรือน้ำซุป เช่นพี่เเพรวบอกว่าเราจะได้รสชาติหวานจากผักกาดขาว หัวไชเท้า หอมหัวใหญ่ ข้าวโพด รากผักชีให้ความหอม เติมเกลือเพื่อดึงความหวานจากผักต่างๆทำให้เห็นถึงการเตรียมตัวและการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ครูใช้คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษจะส่งผลต่อร่างการเราอย่างไร และเรามีวิธีในการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรบ้าง พี่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง จากนั้นแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของตนเอง

    ตอบลบ