เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week8

Week
Input
Process
Output
Outcome
19
โจทย์ :
- สารปนเปื้อนในอาหาร
Key  Questions :
- นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Show and Share
- Web
- Brainstorm
- Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์การทดลอง
- คอมพิวเตอร์
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสารปนเปื้อนในอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารปนเปื้อน?”
นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารได้อย่างไร?”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
- ครูและนักเรียนยกตัวอย่างสารปนเปื้อนที่พบในอาหาร
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบการทดลองอาหารที่มีสารปนเปื้อนได้อย่างไร?”
- นำเสนอวิธีการทดลอง
พุธ 2 ชั่วโม
เชื่อม :
- นักเรียนทำการทดลองสารปนเปื้อนในอาหาร
- นักเรียนแสดงความคิดเห็น ข้อเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะให้กับเพื่อๆ
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้ :
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ Flow chart
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
- ออกแบบการทดลองและทำการทดลอง อาหารที่มีสารปนเปื้อน

ชิ้นงาน
- Flow chart สารปนเปื้อนในอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารได้ ทักษะ
ทักษะการวางแผน
สามารถวางแผนเกี่ยวกับการทำงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างครอบคลุม
ทักษะICT
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหา
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับออกแบบการเรียน และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้ครูให้พี่ๆดูคลิปวีดีโอเกี่ยวสารปนเปื้อนในอาหาร จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดูร่วมกันพร้อมทั้งให้พี่ๆร่วมกัน
  วันต่อมาครูให้พี่ดูคลิปรายการโอชารส แล้วช่วยกันประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้ดังนี้
  พี่โอ๊ค : ผมเห็นการทำอาหารที่สะอาด รู้ที่มาของวัตถุดิบทุกอย่างซึ่งมาจากแหล่งที่ปลอดภัยคือปลูกเอง
  พี่ฝ้าย : เห็นความใส่ใจในการทำอาหารแต่ละอย่างการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน
  จากนั้นแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  พี่ภูมิ : เห็นขั้นตอนและกระบวนการที่มาของอาหาร
  จากนั้นครูให้พี่ช่วยกันวิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิผู้ผลิตและผู้บริโภค
  ต่อมาครูให้พี่แต่ละคนสรุปความเข้าใจของตนเองสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พี่แต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ