เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week9


Week
Input
Process
Output
Outcome
20
โจทย์ : สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้

Key  Questions :
นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ 
- นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

เครื่องมือคิด :
-     Show and Share
-     Brainstorm
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความแสดงความคิดเห็น
ใช้ :
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด
ภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบที่หลากหลาย( Mind Mapping, ชาร์ท, Infographic )
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
เชื่อม :
นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน แต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
- นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
พุธ 2 ชั่วโมง
ใช้ :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 2
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
การเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
การนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

ชิ้นงาน
 :
- การตอบคำถาม
- นิทรรศการจัดการเรียนรู้
- Mind mapping หลังเรียน
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว - สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ
ทักษะการวางแผน
สามารถวางแผนเกี่ยวกับการทำงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างครอบคลุม
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับออกแบบการเรียน และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้ผู้อื่นเข้าใจ เเต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวรูปแบบกิจกรรมเช่นเกม ฐานความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอาหาร วิตามิน ร่างกาย ข้าว ทักษะชีวิตเป็นต้น แต่ละคนช่วยกันเตรียมงานของตนเองอย่างเต็มที่ เห็นความตั้งใจกระตือรือร้นและพยายามของพี่ๆ มีการวางแผนแบ่งหน้าที่ในการนำเสนองานเตรียมสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้พี่ๆน้องๆ ผู้ปกครองและคุณครูฟัง ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ มีการทำงานเป็นทีมหลังจากนำเสนอเสร็จพี่ๆได้ร่วมกันสะท้อนและประเมินกิจกรรมและสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
    และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ