เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week3


Week
Input
Process
Output
Outcome
14
โจทย์ : วิตามินและเกลือแร่
สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ และกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ กระบวนการตรวจสอบสารอาหาร
Key  Question :
- นักเรียนคิดว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่มีอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลจากพืชที่นักเรียนสนใจ
- นักเรียนนำเสนอผลงานการจัดหมวดหมู่Brainstorm
- นักเรียนระดมความคิดจัดหมวดหมู่รสชาติผลไม้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
-  เกมผัก ผลไม้นานาชนิด
-  ภาพประโยชน์สารอาหารวิตามินและเกลือแร่
คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ตรวจสอบสารอาหาร
จันทร์
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจพืชผักในโรงเรียนจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
เชื่อม :
- นักเรียนเลือกผักคนละ 1 ชนิด ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด (ลักษณะพันธุกรรม การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ สารอาหาร ประโยชน์)
อังคาร
ใช้ :
- นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลจากพืชที่นักเรียนสนใจ
-  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละเท่าๆ กัน ครูแจกกระดาษปรู๊ฟให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนจัดหมวดหมู่รสชาติผลไม้
- นักเรียนนำเสนอผลงานการจัดหมวดหมู่


พุธ
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่มีอะไรบ้าง?”
เชื่อม :
- ครูชวนคุยเกี่ยวกับประโยชน์จากอาหารประเภทผักและผลไม้
ใช้ :
- นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของวิตามันและเกลือแร่
ศุกร์
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีการผลิตน้ำผักและผลไม้อย่างไรเพื่อสุขภาพที่ดี?”
เชื่อม :
นักเรียนคิดค้นสูตรน้ำผักและผลไม้พร้อมกับบอกคุณประโยชน์ของน้ำที่จะผลิตขึ้น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดของผักที่นักเรียนสนใจ (ลักษณะพันธุกรรม การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ สารอาหาร ประโยชน์)
- สืบค้นข้อมูลพื้นฐาน และการตรวจสอบสารอาหาร
- อภิปรายกระบวนการตรวจสอบ
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของผักที่นักเรียนสนใจ
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่จัดอยู่ในประเภทวิตามินและเกลือแร่ ประโยชน์จากอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ที่ค่อยช่วยเป็นตัวเร่งและควบคุมปฏิกิริยาต่าง ๆ รักษาความสมดุลของกรด ด่าง และน้ำในร่างกาย ช่วยในการรับ-ส่งประสาทความรู้สึก ควบคุมการรัดหดตัวของกล้ามเนื้อ ตลอดจนช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับออกแบบการเรียน และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์กิจกรรมตรวจสอบสารอาหารวิตามินและเกลือแร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้นำเสนอสูตรน้ำสต๊อก (home school day) ส่วนใหญ่นำเสนอผลงานเป็น flowchart พี่แพรวนำเสนอผลงานในรูปแบบของ chart รูปภาพกระบวนการทำน้ำสต๊อกของตนเอง และพี่จ๊อบแจ๊บนำเสนอผลงานโดยการถ่ายทำวิธีการทำน้ำสต๊อกเผยแพร่ในFacebook
    ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำน้ำสต๊อกคือ น้ำสต๊อกมีกลิ่น ครูจึงใช้คำถามกระตุ้นคิดเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ พี่ๆจะมีวิธีการทำน้ำสต๊อก และการเก็บรักษาอย่างไร ให้อยู่ได้นาน พี่แต่ละคนไปคิดสูตรน้ำสต๊อกเพิ่มเติม
    จากนั้นครูได้ให้พี่ๆเดินสำรวจพืชผักบริเวณมัธยมจากนั้นให้แต่ละคนเลือกศึกษาพืชคนละหนึ่งชนิด เพื่อศึกษาข้อมูลพืช เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ชื่อสกุล ลักษณะวิสัยของพืช การขยายพันธุ์ ประโยชน์ และสารอาหารที่พบในพืช แล้วเตรียมนำเสนอวันพุธ จากพืชที่เดินสำรวจ ครูสร้างคำถามกระตุ้นคิด "พี่ๆจะมีวิธีการอย่างไรให้ผู้อื่นทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นไม้บริเวณรอบมัธยมของเรา?" และได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ vitamin ทั้ง 13 ชนิดที่จำเป็นต้อร่างกาย เห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกคนในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งสร้างคำถามกับตนเองเช่น วินตามินเค นอกจากจะได้จากเครื่องในสัตว์แล้ว ยังได้จากส่วนใดบ้าง? และส่วนที่ได้นั้นได้มาอย่างไร? ในส่วนของการนำเสนอ หลังจากพี่ๆได้นำเสนอเสร็จเพื่อนๆช่วยเสริมในประเด็นที่เพื่อนหลุด เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมาก
    ครูให้พี่ใบเตยกับพี่เมย์ออกสูตรอาหารจากแหล่งวิตามินโดยมีปลาดุกเป็นวัตถุดิบหลักโจทย์เพิ่มเติมคือมีกระบวนการทำที่ถูกสุขลักษณะ พี่ๆเตรียมอุปกรณ์ในการทำและเก็บผักรอบบ้านมัธยมเพิ่มเติมเช่น วอเตอร์เครส ผักอ่อมแซบ ใบแมงลัก ยอดบวบ พริก เป็นต้น ในระหว่างที่ทำเห็นความตั้งใจและใส่ใจในการประกอบอาหารเพื่อแบ่งพี่ๆในมัธยม

    ตอบลบ