เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week5

Week
Input
Process
Output
Outcome
16
โจทย์ : การประกอบอาหาร
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าอาหาร 1 จาน จะให้พลังงานอะไรแก่เราบ้าง  และเราจะรู้ได้อย่างไร?
- นักเรียนจะจัดเมนูอาหารอย่างไร ให้ได้สารอาหารครบถ้วน โดยใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น?
เครื่องมือคิด
Show and Share
นักเรียนนำเสนอเมนูอาหาร ที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นถิ่น
Brainstorm
นักเรียนวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับพลังงานที่ได้จากอาหาร 1 จาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- อุปกรณ์เครื่องครัว
- อาหาร 1 จาน
- คลิป คนค้นครัว
- Ipad
จันทร์
ชง :
- นักเรียนดูรายการ คนค้นครัว
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากดูรายการ คนค้นครัว
อังคาร
ชง :
- ครูนำอาหาร มาให้นักเรียนดู แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าอาหาร 1 จาน จะให้พลังงานอะไรแก่เราบ้าง  และเราจะรู้ได้อย่างไร?”
เชื่อม :
นักเรียนวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับพลังงานที่ได้จากอาหาร 1 จาน
ชง :
คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะจัดเมนูอาหารอย่างไร ให้ได้สารอาหารครบถ้วน โดยใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น?”

เชื่อม :
- นักเรียนออกแบบเมนูอาหาร ที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นถิ่น
พุธ
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ตามเมนูที่แต่ละกลุ่มสนใจ พร้อมทั้งถ่ายทำรายการอาหารควบคู่ไปด้วย
- รับประทานอาหารร่วมกันแล้วเสนอความคิดเห็น
ศุกร์
ใช้ :
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการประกอบการอาหารประเภทต่างๆ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำอาหารลงในสมุดเล่มเล็ก
ภาระงาน
- การวิเคราะห์สารอาหารที่ได้จากอาหาร 1 จาน
- นำเสนอเมนูอาหาร ที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นถิ่น
- การเตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร
-ถ่ายทำรายการอาหาร
ชิ้นงาน
- อาหารจานเด็ด
- Flow chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
- Video รายการอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถนำวัตถุดิบพื้นถิ่นมาประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และได้สารอาหารครบถ้วน
ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับออกแบบการเรียน และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
สามารถเลือกใช้เครื่องครัวได้ถูกประเภท
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์กิจกรรมตรวจสอบสารอาหารวิตามินและเกลือแร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.1 ดูรายการคนค้นครัวหลังจากนั้นพี่ได้ร่วมกัน สรุปจากสิ่งที่เด็กดูได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้ พี่ๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นดังนี้
  พี่โอ๊ค : เห็นความปราณีตในการจัดจานอาหาร และการใส่ใจเกี่ยวกับการปรุงอาหาร
  พี่เเพรว : การจัดวัตถุดิบในการทำอาหารที่สะอาด เป็นระเบียบ
  พี่เช็ค : การเลือกวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางอาหาร ช่วยเพิ่มมูลค่าของอาหารได้

  จากนั้นพี่แต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองลงในสมุดบันทึก
  จากนั้นครูให้พี่แบ่งกลุ่มๆละ 6 คนแล้วคิดเมนูอาหารจานเด็ดโดยการนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปมาประยุกต์ใช้กับเมนูอาหารของตนเองแต่ละกลุ่มวางแผนแบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์
  และทำอาหารจากที่ได้วางแผนไว้ แล้วนำมาแบ่งปันให้พี่ๆมัธยมได้ลองชิมจากนั้นแต่ละกลุ่มให้สะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
  กลุ่มพี่แจ๊บ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าภายในกลุ่มมีการเตรียมอุปกรณ์และแบ่งหน้าที่กันดี มีการเลือกวัตถุดิบต่างที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะพืชผักต่างๆ ซึ่งเราจะได้รสชาติจากผักโดยไม้ต้องใส่ผงปรุงรส เช่น แครอท ผักกาดขาว ข้าวโพดให้ความหวานเป็นธรรมชาติ
  กลุ่มพี่แพรว เล่าว่าได้เลือกเมนูที่หาวัตถุดิบง่าย คือพืชผักในโรงเรียน เมนูที่เลือกคือเหมี่ยงปลาทูและยำตะไคร้

  จะเห็นได้ว่าพี่ๆแต่ละกลุ่มภูมิใจกับอาหารที่ตนเอง มีความสุขกับการทำอาหารและอยากให้ผู้อื่นได้ชิมฝีมือของตนเอง หลังจากนั้นแต่ละคนสรุปกระบวนการขั้นตอนในการทำอาหาร
  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนและครูฟัง แต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ