เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง

(นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week6

Week
Input
Process
Output
Outcome
17
โจทย์ : ระบบต่างๆของร่างกาย
- กระบวนการทำงานและความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของร่างกาย
Key  Questions :
- ระบบต่างๆในร่างกายประกอบด้วยอะไรบ้าง?
- ระบบต่างๆในร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Show and Share
- Brainstorm
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
-  เกมผัก ผลไม้นานาชนิด
-  ภาพประโยชน์สารอาหารวิตามินและเกลือแร่
คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ตรวจสอบสารอาหาร
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะแทรกซึมอยู่ในส่วนใดบ้างของร่างกาย”
เชื่อม :
นักเรียนวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด  “นักเรียนคิดว่าระบบอะไรบ้างที่ช่วยในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์”
เชื่อม :
- นักเรียนระดมความคิด  ตัวแทนเขียนหัวข้อหน้าชั้นเรียน
ใช้ :
- แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นข้อมูลแต่ละระบบ
ระบบต่างๆในร่างกาย 10 ระบบ
1.      ระบบผิวหนัง
2.      ระบบกระดูก
3.      ระบบกล้ามเนื้อ
4.      ระบบย่อยอาหาร
5.      ระบบขับถ่าย
6.      ระบบหายใจ
7.      ระบบหมุนเวียนโลหิต
8.      ระบบประสาท
9.      ระบบสืบพันธ์
10.  ระบบต่อมไร้ท่อ

อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้ :
นำเสนอความคืบหน้าของงาน
เชื่อม :
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนในชั้นเรียนเพิ่มเติมคำถามเพื่อการศึกษาต่อ
- นักเรียนออกแบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างตามความสนใจของนักเรียน
เช่น การสร้างสื่อ, การนำเสนอแบบ
powerpoint, สร้างแบบจำลอง เป็นต้น
พุธ 2 ชั่วโมง
ใช้ :
- นำเสนอเกี่ยวกับระบบที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายตามรูปแบบการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพร้อมกับตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การวิเคราะห์สารอาหาร
- นำเสนอเมนูอาหาร
- การเตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร
ชิ้นงาน
- เมนูอาหาร
- Flow chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกาย ที่ทำงานสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันได้
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
สามารถวางแผนเกี่ยวกับการทำงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างครอบคลุม
ทักษะICT
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายได้
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับออกแบบการเรียน และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์กิจกรรมตรวจสอบสารอาหารวิตามินและเกลือแร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.1ได้ร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาจากนั้นครูให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายและระบบต่างๆแล้วให้พี่ๆหาความหมายให้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายตามที่ตนเองได้ เช่น ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท
  ระบบขับถ่าย เป็นต้น จากนั้นครูให้พี่แต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้า ซึ่งสังเกตจากการนำเสนอและตอบคำถามพี่ยังได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมครูจึงใช้คำถามเพิ่มเติม พี่ๆคิดว่ากระบวนการการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และถ้าขาดระบบใดระบบหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วนำมาสรุปในรูปแบบ เปเปอร์มาเช
  แต่ละคนว่างแผนและแบ่งหน้าที่ในการทำงานพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
  ในระว่างที่ฟังเพื่อน พี่ๆแต่ละคนสรุปความเข้าใจของแต่ละกลุ่มตามความเข้าใจของตนเอง
  แล้วสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มของเพื่อนและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย
  พี่โอ๊ค : ได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีระบบอะไรบ้าง เช่น ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และอื่นที่ทำงานเชื่อมกัน เช่น ระบบประสาทเป็นศูนย์กลางของการควบคุมสิ่งต่างๆในร่างกาย การเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัส
  แต่ละคนสรุปเป็นความเข้าใจของตนเอง และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ